Vårdutveckling

Ju mer kunskap vi får om olika sjukdomar och deras koppling till varandra liksom till exempelvis levnadsvanor, desto större krav ställs på vården och deras arbetssätt. Många patienter är missnöjda med den vård och det bemötandet de får (se exempelvis Vården ur patientens perspektiv) och patienter där symtombilden är mixad och samsjuklighet är vanligt får ofta många vårdkontakter. Vidare kommer det återkommande rapporter och forskning som pekar på att vården inte är jämlik.

De senaste åren har utvecklingen inom sjukvården gått snabbt framåt. Journaler finns i allt högre utsträckning via internet, en del av kontakten med sjukvården kan ske via mina vårdkontakter på nätet och i vissa fall har hela läkarbesök blivit digitala. Förändringar i samhället ställer också krav på att utveckla sjukvårdens arbetssätt, och även en bra verksamhet kan bli bättre. Min erfarenhet är till exempel kan saknas riktlinjer för när olika typer av behandling ska väljas, hur ofta patienten ska på återbesök och vad som krävs för att få remiss eller hänvisning till annan typ av hjälp.

 

Som processledare och sakkunnig bistår jag med mina erfarenhet och min kunskap till att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre vård. Min huvudsakliga roll brukar vara som processledare, där jag fungerar som arbetsgruppens guide när de formar sitt nya sätt att vilja arbeta. Vi tittar på visioner och vad riktlinjer och rekommendationer säger, för att sedan ta hänsyn till klinikens faktiska förutsättningar när vi formar patientflöden. Mitt utgångsläge är att jag som patient ska få samma bedömning och samma behandling oavsett vem jag träffar på kliniken, och ju tajtare kliniken blir i sitt arbetssätt, desto större möjlighet är det att nå dit.

En stor fördel är att jag har erfarenhet av att arbeta nära patienter för att stödja dem till att bli mer kunniga och mer starka i sin sjukdom. Samtidigt har jag egen erfarenhet av att arbeta med behandling, och stor kunskap om bemötande och motivationsskapande samtalsmetoder. En touch av helikopterperspektiv, och en förkärlek för utvärdering brukar krydda arbetsprocessen. Hittills har jag inom vården arbetat med utvecklingsarbete inom dermatologi och reumatologi.

Behöver ni hjälp med att bli bättre? Ta då en första kontakt med mig genom att beskriva din situation och vad du önskar hjälp med!