Psoriasis

Psoriasis är en systemsjukdom och för dem med svårast sjukdom innebär den också en stor risk för följdsjukdomar, eller samsjuklighet som det kallas. Några av de sjukdomar som det finns ökad risk för att få är psoriasisartrit, övervikt och metabola syndromet (ett samlingsbegrepp för övervikt/fetma, förhöjt blodtryck, obalans i blodfetterna och diabetes typ 2 eller förstadium till diabetes typ 2) vilka alla har en stor koppling till levnadsvanorna. Många med psoriasis upplever en sämre livskvalitet, nedstämdhet eller har till och med en depression. Forskningen visar idag ett samband till levnadsvanorna, exempelvis alkohol och rökning, men även fysisk aktivitet, kost och stress har direkta samband till hur sjukdomen utvecklar sig.

Min erfarenhet är att sjukvården kan göra mer för att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande när det kommer till såväl psoriasis som andra kroniska sjukdomar. Till exempel så innebär långvarig övervikt eller fetma att kroppen förändras på ett sätt så att det helt enkelt är svårt att gå ner i vikt och bibehålla den nya vikten. Om sjukvården istället förebygger att patienterna ökar i vikt och reagerar tidigt när patientens midjeomfång eller BMI ökar gång efter gång kan vi göra stora insatser först och främst för individens livskvalitet och hälsa, men i förlängningen också samhällsmässigt och ekonomiskt.

Utifrån ett patientperspektiv är kunskap om sjukdomen och sådant som påverkar den avgörande för att kunna leva ett bra liv. Vid en kronisk sjukdom som psoriasis finns sjukdomen, eller behandlingen som gör dig som patient symtomfri, ständigt närvarande, och då är det viktigt att hitta ett förhållningssätt till sjukdomen och verktyg till att hantera den. Patientutbildning i olika former, kortare föreläsningar, men allra helst längre kurser med ett helhetsperspektiv är ett bra sätt att ge patienten detta.

 

Jag arbetar med utbildning av psoriasispatienter för att de ska må bättre med sin sjukdom. Att som patient få ett helhetsperspektiv på sin sjukdom, verktyg för att hantera den och återkommande påfyllning är viktiga delar för att kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt. Mycket av den kunskap och de verktyg som psoriasispatienter behöver är lika relevanta för andra patientgrupper.

Inom psoriasisområdet ger jag kortare och längre föreläsningar gentemot såväl patienter, anhöriga, vårdpersonal och andra som har ett behov av mer kunskap. Innehållet skräddarsys utifrån föreläsningens längd. Jag utför längre utbildningar, ofta fördelade på flera kurstillfällen gentemot patienter utifrån olika uppdragsbeskrivningar. Exempelvis anordnar jag psoriasisskolor och leder studiecirklar på uppdrag av landsting och patientorganisationer. Oftast fungerar jag som både kursansvarig och föreläsare på dessa kurser, men för exempelvis medicinska delar bjuds läkare in på dessa kurser.

Utbildning till sjukvården kring levnadsvanor och psoriasis, hur vi arbetar med att påverka patientens motivation och bemötande, exempelvis i form av motiverande samtal är andra tjänster jag erbjuder. Här skräddarsyr jag upplägget utifrån klinikens behov och nuläge, ofta generar utbildningen ett behov av att se över arbetssätt, eller så är det förändrade arbetssätt som ställer krav på mer kunskap.

Gentemot olika typer av kunder fungerar jag också som sakkunnig rådgivare när det gäller psoriasis, levnadsvanor och samsjuklighet men också när det kommer till exempelvis bemötandefrågor och hur exempelvis organisationsstrukturer kan se ut när det gäller behandling.